SOMEYA ORIYA

オカトラノオ

写真を見ながら描くのはやはり大変だ。自分で撮った写真なら良いのだけど。